Lakdi Ka Pul Shakha Office Bearer 2021-2023

Office Bearer 2019-2021

Sunil Kumar Agarwal
9849205933

Mahendar Kumar Gupta
9391245452

Jay Kumar Agarwal
9347213438

Arjun Lal Agarwal
9290040959

Sajjan Kumar Gupta
9394032885

Shakha Members 2019-2021

Rajender Prasad Bansal

Vishwa Nath Agarwal

Pawan Kumar Goenka

Shashi Kant Goel

Purushottam Sharaf

Anil Kumar Agarwal

Sajjan Gupta

Govind Ram Agarwal

Kamal Kishore Agarwal

Ramesh Chand Agarwal

Smt.Anita Agarwal

Pawan Agarwal

Surendar Agarwal

Sushil Kumar Singhal

Jay Bhagwan Goyal

Shambhu Dayal Agarwal

Rajesh Kumar Agarwal

Kishan Agarwal

Shyam Sunder Agarwal

Shyam Lal Agarwal

Naresh Mittal

Murarilal Adukiya

Ashok Garg

Smt.Roshni Agarwal

Prem Kumar Sanghi

Kamal Chand Agarwal

Smt.Geeta Devi Agarwal

Arvind Agarwal

Laxman Das Goyal

Suchit Agarwal

Maneesh Kumar Sanghi

Gopal Kishan Agarwal

Ajay Kumar Agarwal

Jay Kumar Agarwal

Gopal Agarwal

Pradeep Kumar Agarwal

Amar Nath Agarwal

Ravi Kumar Agarwal

Ashish Agarwal

Vijay Kumar Agarwal

Smt. Monika Agarwal

Mukesh Agarwal

Subhash Chand Goyal

Prashant Goyal

Smt.Jyoti Agarwal

Sunil Kumar Agarwal

Smt.Santosh Gupta

Satish Kumar Sanghi

P.C. Gupta

Pradeep Mittal

K. K. Sanghi

Nand Kishore Agarwal

Bal Kishan Agarwal (Dilip)

K.Vijay Kumar

Govind Ram Agarwal

Shanker Lal Agrawal

Pradeep Kumar Goyal

Pradeep Kumar Agarwal

Abhishek Agarwal

Ashok Agarwal

Chandra Prakash Gupta

Pawan Kumar Agarwal

Shiv Prakash Agarwal

Bheem Sen Agarwal

Prem Chand Gupta

Rukmini Bai Agarwal

Anil Kumar Agarwal

Mohan Lal Agarwal

Keshav Kumar Agarwal

Mahendar Kumar Gupta

Bal Kishan Agarwal

Babu Lal Agarwal

Dr.Dhram Pal Bansal

Mam Chand Modi

Mukesh Chand Modi

Suresh Chand Agarwal

Arun Gupta

Rajendra Kumar Gupta

Suresh Gupta

Shyam Sunder Agarwal

Mahesh Kumar Agarwal

Rajender Agarwal

Om Prakash Agarwal

Phranay Modi

Jatin Modi

Ankit Agarwal

Govind Lal Mor

Madhur Agarwal

Rajeev Agarwal

Smt.Amita Agarwal

Yash Gupta